Εταιρεία
Η εταιρεία "Κλεάνθης Δ. Κραββαρίτης & Συνεργάτες – Σύμβουλοι Μηχανικοί Η/Μ & Ενεργειακών Έργων", ιδρύθηκε το 2002 και αποτελεί συνέχεια του γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών και Ενεργειακών μελετών "Μιχάλης Βραχόπουλος & Συνεργάτες" το οποίο λειτουργούσε από το 1981.

Αντικείμενο της εταιρείας αποτελεί η Εκπόνηση Μελετών Κτηριακών / Ηλεκτρομηχανολογικών / Βιομηχανικών & Ενεργειακών Έργων, η Επίβλεψη και Οργάνωση Κατασκευής, η διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων και η παροχή υπηρεσιών ειδικού Συμβούλου εγκαταστάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας, Βιοκλιματικού / Ενεργειακού Σχεδιασμού, Γεωθερμίας, Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και ο σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO) / Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης.

Η εταιρεία προσφέρει τις υπηρεσίες της σε φορείς και εταιρείες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σημαντικό αριθμό έργων να έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία και τη Γερμανία.

Η συνεργασία σε ερευνητικό επίπεδο με τμήματα Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (ΕΜΠ, ΑΠΘ, ΑΣΠΕΤΕ, ΑΤΕΙ Χαλκίδας, κλπ), καθώς και με εξειδικευμένους συμβούλους, εγγυάται την αποτελεσματική και αξιόπιστη κάλυψη των αναγκών κάθε σύνθετου έργου.

Η συνεχής έρευνα και η επιστημονική αξία των συνεργατών μας, καθώς και το πλήθος των έργων που έχουν ολοκληρωθεί, αποτελούν την εγγύηση για τον τεχνοοικονομικά ορθό σχεδιασμό και την αποδοτική λειτουργία κάθε έργου και συστήματος το οποίο μελετάται από την εταιρεία μας.